Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvam ako prevádzkovateľ Mgr.Katarína Ducárová so sídlom Polesná 30, 04018 Košice-Krásna  (ďalej len „prevádzkovateľ“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je poverený) a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Účely spracúvania osobných údajov, lehoty uchovávania,právny základ, príjemca

Na základe Vášho súhlasu, v prípade ak mi prostredníctvom kontaktného formuláru pošlete svoje osobné údaje, môžem spracúvať vaše osobné údaje s cieľom zaslania newslettera a/alebo zaslania informácií o činnosti Prevádzkovateľa (marketingové informácie).  Osobné údaje môžu byť poskytnuté sprostredkovateľovi (distribúcia newslettera).

Vaše osobné údaje spracúvam počas doby, po ktorú budem  newsletter vydávať a distribuovať, resp. do odvolania Vášho súhlasu. Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, zaslaním e-mailu na adresu info@spolupozaskolu.sk.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré som na jeho základe o vás spracúvala.

Ak ste mojim zákazníkom, spracúvam vaše osobné údaje, ktoré ste mi poskytli v súvislosti s objednávkou môjho tovaru alebo služby na základe oprávneného záujmu, na tieto účely:

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás mám k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používam. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímam primerané opatrenia, aby som zabezpečila presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás mám k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujem sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte ma kontaktovať s požiadavkou na ich úpravu, aktualizáciu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie

Máte právo požiadať ma o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré som o vás získala, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžem mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudem môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený ma požiadať, aby som prestala používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás mám, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujem využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať ma o prenos osobných údajov, ktoré ste mi poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré som od vás získala na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na mojich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemám presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudem vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, zaslaním e-mailu na adresu info@spolupozaskolu.com.

Právo podať sťažnosť

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov ma môžete kontaktovať.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvam nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, dobu po ktorú sa na stránke zdržíte a informáciu z ktorej stránky prichádzate.

Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenia zobrazovania webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, nakoľko verím, že vďaka tomu vám môžem poskytovať ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.